Koncepcia návštev počas pandemickej situácie COVID 19

 

Celý dokument Koncepcia návštev je možné stiahnúť si aj kliknutím na tento odkaz.

Úvod

Spolupráca  s rodinou a priateľmi prijímateľov sociálnej služby(ďalej len „PSS“) v

pobytových zariadeniach patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti.

Prijímatelia sociálnych služieb (najmä seniori a osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím) patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny osôb v pandemickej situácii.

Pre odborné a efektívne zvládanie pandemickej situácie, ako aj udržania či zlepšenia zdravotného stavu PSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi vzťahovými osobami.

Príbuzný, alebo blízka osoba PSS je postavená do role návštevníka poskytovanej sociálnej služby. Pri tejto role si musíme uvedomiť, že v skutočnosti nejde o návštevníka zariadenia, ale návštevníka PSS.  Príbuzný navštevuje PSS v role otca, matky, dcéry, syna, zaťa, nevesty, vnuka a v iných rolách, v ktorých vytvárajú svoj vzájomný súkromný vzťah. Prejavy týchto vzťahov sa dostávajú nielen do súkromného života klienta, ale sa prenášajú aj do prostredia zariadenia, ako aj samotnej služby (odborných, ako aj obslužných činností). Preto je potrebné veľmi citlivo vnímať zariadenie sociálnych služieb na jednej strane ako pracovné prostredie, v ktorom sa vykonávajú plánované, ale aj neplánované činnosti, ale na druhej strane, je dôležité ponechať v čo najväčšej miere priestor pre súkromie samotným prijímateľom, ako aj ich návštevám.

Udržiavanie a budovanie vzťahov s druhým človekom patrí k základným prejavom kvality života každého človeka. Cítiť sa členom rodiny vytvára u človeka pocit potreby a

prejavy zmyslu života. Ak ich postupne stráca, hrozí riziko sociálnej izolácie. Následky sociálnej izolácie (depresie, beznádejnosť, psychická bolesť….) môžu mať katastrofálne dopady, ktoré môžu viesť až k suicidálnym prejavom.  Preto odporúčame na základe vyhodnotenia situácie v zariadení s ohľadom na cieľovú skupinu, ktorej je poskytovaná sociálny služba, vypracovať si vlastný návštevný poriadok a tým zabezpečiť návštevy u PSS.

Aby sme predišli rizikám spojených s pohybom osôb v zariadení, je potrebné vytvoriť si vyhovujúce možnosti pre návštevu, za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, vykonať potrebné prípravy a taktiež komunikovať s príbuznými.

Pravidlá

 • Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s aktuálnymi podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva   Slovenskej republiky, s pandemickým plánom, so semafórmi pre jednotlivé druhy   sociálnych služieb a v súlade s aktuálnym krízovým plánom zariadenia.
 • Návštevy klientov zariadenia je možné realizovať v priestoroch, ktoré nie sú v karanténe, na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu zariadenia sociálnych  služieb v súlade s pandemickým plánom a krízovým plánom zariadenia.
 • Návštevu klienta nie je možné uskutočniť v častiach zariadenia, v ktorých je z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadená karanténa, s výnimkou klientov v paliatívnej starostlivosti alebo situáciách, ktoré neznesú odklad. V týchto častiach zariadenia naďalej odporúčame využívanie informačno – komunikačných technológií na sprostredkovanie, pokiaľ je to možné, osobného kontaktu klienta zariadenia s príbuznými a blízkymi osobami na diaľku.

V prípade, že zariadenie je schopné zabezpečiť dodržiavanie protiepidemických opatrení v

častiach, v ktorých je z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadená karanténa (použitie ochranného obleku, štítu, FFP2, miestnosť pre návštevu a oddelenie sklom…), môže sa rozhodnúť pre udelenie povolenia návštevy.

Kritéria priestoru určeného na návštevu

 • Interiér poskytovateľa –priestory vyčlenené na tieto účely (vstupná miestnosť).
 • Interiér poskytovateľa –obytná izba klienta ( v prípade imobiity, terminálne štádium).
 • Exteriér poskytovateľa (stredná záhrada, priestor pred hlavným vchodom, altánok).

Samostatná návštevná miestnosť

 • Členenie a vybavenie miestnosti smerujúce k zabráneniu fyzického kontaktu
 • Umožňuje prístup PSS všetkých kategórií  mobility

Za koordináciu návštev zodpovedá: službukonajúci zdravotný pracovník

Registrácia príbuzných prebieha na telefónnom čísle: 053 4598 234

Meno PSS, u ktorého je nahlásená návšteva  
Návštevný priestor  
Meno a priezvisko návštevníka:

 

 

1.

 

2.

Kontakt na návštevníka(mail/tel.číslo):

 

 

1.

 

2.

Návštevník predložil doklad o neg. teste PCR zo dňa:

Ag-test zo dňa:

PCR zo dňa:

Ag-test zo dňa:

 

Dátum a čas plánovanej návštevy:  
Dátum a čas uskutočnenej návštevy:  
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý vykonal kontrolu dokladov:  

 


Potrebné prípravy poskytovateľa

 • Značky pre návštevnícku zónu.
 • Vytvoriť zoznam návštevníkov s časovým harmonogramom, podľa nahlásených návštevníkoch z tabuľky č. 1 a aktuálnych prevádzkových podmienok.
 • Zodpovedný pracovník dohodne telefonicky stretnutie pre max. 2 návštevníkov.
 • PSS v prvom rade rozhoduje o tom, kto ho smie navštíviť.
 • Interný dokument Záznam komunikácie s rodinou / Záznam zo sociálneho poradenstva.
 • Príprava miestnosti: (napr. rozloženie stolov, stoličiek, kresiel, priečka miestnosti…)
 • Vybavenie: prípravok na dezinfekciu rúk; prípravok na povrchovú dezinfekciu, vreckovky; bezkontaktný teplomer, germicídny žiarič, atď.
 • Dokumentácia návštevy s dodržaním termínov. (Zošit návštev)

Interná bezpečnosť

Zariadenie je povinné zabezpečiť dodržiavanie uvedených prísnych hygienických podmienok:

 • vstup do priestorov umožniť návšteve len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2) a počas celej doby návštevy,
 • zabezpečiť odstup (dodržanie predpísanej bezpečnej vzdialenosti) a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby)
 • pri vstupe do priestorov a z priestorov skontrolovať, či bol použitý dezinfekčný prípravok na ruky,
 • kontrola potvrdenia návštevníka o negatívnom  PCR nie staršom ako 72 hod./ antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín.
 • zmerať a zaznamenať návštevníkovi TT,
 • vymedziť čas návštevy (max. 1 h) a v karanténnych zónach max. 30 min.,
 • prevziať čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou, preukázateľne poučiť návštevníka o bezpečnosti a OPP,
 • kontrolovať, aby sa návštevník zdržiaval iba v priestoroch podľa pokynov poskytovateľa,
 • ohlásiť koniec návštevy,
 • v prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia poskytovateľa, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť a ukončiť.

Pokyny k výkonom po návšteve

Po každej návšteve dezinfikujte návštevnícku zónu:

 • Zariadenie miestnosti –nábytok.
 • Kľučky dverí, ochranný štít.
 • Podľa potreby ďalšie pomôcky, či vybavenie.
 • Používať germicídny žiarič.
 • Medzi návštevami ponechať aspoň 30 minút na vyvetranie a upratanie.

Zamestnanci musia sledovať dodržiavanie stanovených pokynov. Je potrebné poznamenať, že návštevníci sa zdržiavajú iba v určených priestoroch. Musí sa tiež skontrolovať dodržiavanie hygienických opatrení a po návšteve sa musí zdokumentovať dezinfekcia.

Poučenie pre návštevníkov

 • Zabezpečiť si a predložiť negatívny PCR nie starší ako 72 hod./antigénový test nie starší ako 24 hodín
 • Naštudovať si priložené aktuálne usmernenie a počas celej návštevy sa ním riadiť
 • Dostaviť sa s respirátorom FFP2.
 • Do červenej zóny sa podľa pokynov zamestnancov obliecť do ochranného odevu.
 • Dodržiavať predpísanú bezpečnú vzdialenosť.
 • Zdržiavať sa len v dohodnutých priestoroch.
 • Podpísať potvrdenie o poučení protiepidemických opatrení a používaní osobných ochranných pomôcok.
 • Pred vstupom do zóny pre návštevníkov vykonať dôkladnú dezinfekciu rúk a nechať si zmerať telesnú teplotu.
 • Dávať si pozor, aby nedošlo k priamemu kontaktu so zamestnancami.
 • Počkať na sprievod do návštevníckej zóny, alebo izby PSS.

Preprava obyvateľov

Zodpovedný personál (určí poskytovateľ) pripraví PSS a prevezme sprevádzanie príbuzného. V prípade PSS, ktorý je kognitívne obmedzený, napríklad u osôb s demenciou, zostáva tento opatrovateľ počas návštevy na dosah. V prípade orientovaného PSS preberá dohľad návštevník.

Postup poskytovateľa v prípade, že návšteva PSS bude z rôznych dôvodov realizovaná na obytnej izbe klienta

 • Získať súhlas s návštevou u všetkých obyvateľov na spoločnej izbe a oznámiť im (deň, osobu návštevy, ako aj čas návštevy)
 • Vstup do obytnej izby dovoliť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP2) a odporúčame použiť aj ochranný štít na tvár.
 • Pri vstupe do obytnej izby aplikovať dezinfekciu na ruky a jednorázové rukavice,
 • Zachovať odstupy minimálne 2 m od všetkých dotknutých osôb,
 • V prípade viaclôžkovej obytnej izby, za prítomnosti klientov zabezpečiť dostatočný odstup všetkých osôb,
 • Oddeliť navštíveného klienta od ostatných klientov prenosnou stenou (paraván)
 • Počas celej doby zotrvania návštevy je potrebné používať germicídny žiarič (za prítomnosti osôb), primerane vetrať miestnosť,
 • Zotrvanie návštevy prispôsobiť počtu klientov na obytnej izbe a zdravotnému stavu všetkých dotknutých osôb, tak aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých  dotknutých osôb.
 • Po ukončení návštevy postupovať podľa dezinfekčného režimu poskytovateľa

Postup poskytovateľa v prípade, že návšteva bude realizovaná v exteriéry poskytovateľa:

V prípade priaznivého počasia a pokiaľ to zdravotný stav klienta umožňuje, je možnosť návštevu uskutočniť napr. v areály poskytovateľa za rovnakých podmienok dodržiavania hygienických opatrení (tak ako je uvedené v časti – Interná bezpečnosť)


Postup Centra  sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.  k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov v období od 20. 12. 2021 do 9. 1. 2022

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov platí:

 • Pred opustením zariadenia budú prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „príjímateľ“) otestovaní Ag-testom. Na základe negatívneho výsledku prijímatelia môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov na minimálne 72 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa.
 • Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS a osôb, s ktorými bol  v styku.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia od blízkej osoby.  Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:
 • Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Prekonaný -(preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) –podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Neočkovaný –podstúpi izoláciu v lehote – 5 dní.
 • V prípade, že sa pri návrate prijímateľ preukáže negatívnym PCR testom nie starším ako 48 hod., izolácie sa nemusí podriadiť.
 • Štatutárny zástupca zariadenia môže návrat prijímateľa z návštevy u blízkej osoby regulovať podľa priestorových možností  zariadenia (na izoláciu klienta).
 • Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.