Odborné činnosti v rámci sociálnej práce

V Centre sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku sú prijímateľom poskytované tieto sociálne odborné činnosti:

a) základné sociálne poradenstvo

b) špecializované sociálne poradenstvo

c) sociálna rehabilitácia

d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Základné a špecializované sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Predmetom sociálneho poradenstva je širšia oblasť medziľudských vzťahov, možnosti rastu a dozrievania jedinca, spôsob sebarealizácie človeka, zvládnutie sociálnych rolí, riešenie kríz a konfliktov bez psychopatologických rysov, hľadanie hodnôt a zmyslu života prijímateľov v rôznych sociálnych kontextoch, zvyšovanie kvality života klienta a jeho sociálneho okolia.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku , charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

V CSS sa poskytuje poradenstvo s individuálnym prístupom ku každému prijímanému prijímateľovi sociálnej služby.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov sa zameriava na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní rôznych písomných podaní (písomností), vypisovanie tlačív, pri vybavovaní iných vecí podľa potrieb a v záujme prijímateľa.