Pracovná terapia

Pracovná terapia je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Ergoterapia

Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou. Ergoterapia je terapeutický postup, ktorý využíva špecifické diagnostické a liečebné metódy, postupy pri terapii jedincov každého veku s rôznym typom postihnutia, ktorí sú trvale alebo dočasne fyzicky, psychicky, zmyslovo alebo mentálne postihnutí. Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť prijímateľov v osobnom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Ciele ergoterapie v zariadení sociálnych služieb: zlepšenie telesných a psychických funkcií prijímateľa, zlepšenie narušeného správania (upokojenie) prijímateľa, vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti prijímateľa, odvádzanie prebytočnej energie prijímateľa, zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia prijímateľa, zvýšenie schopnosti sústredenia a zlepšenie manuálnych zručností prijímateľa, Druhy ergoterapie v zariadení sociálnych služieb:

Sebaobsluha – je zameraná na získavanie čo najvyššieho stupňa samostatnosti v jednotlivých činnostiach a na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie hygienických a sociálnych návykov. Nácvik, udržiavanie a zdokonaľovanie samoobslužných činností prebieha v rámci jednotlivých oddelení a majú ho na starosti opatrovateľky a opatrovateľky pre pracovnú terapiu.

Upratovacie práce – sú zamerané na precvičovanie a vytváranie elementárnych pracovných zručností, rozvíjanie celkovej samostatnosti a presnosti pri práci. Pri upratovacích prácach využívame areál zariadenia, ktorý okrem oddychových a športových činností ponúka aj rôzne pracovné príležitosti.

Práca v  dielňach – zahŕňa činnosti prijímateľov v konkrétnych dielňach, ktoré vedú opatrovatelia pre pracovnú terapiu. Pracujú na základe vypracovanej metodiky, podľa harmonogramu práce, osobnostných predpokladov, individuálneho ľudského prístupu k prijímateľovi. Prijímateľ môže slobodne prejaviť svoj názor, prísť s nápadom, navrhnúť riešenie problému. Každý prijímateľ presne vie, čo bude robiť. Práca je rozdelená podľa aktuálnych schopností a záujmu klienta i jej náročnosti.