Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť

DSCN6534

Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v Centre sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku zabezpečovaná personálom, ktorý má na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu. Zamestnanci úseku opatrovateľskej starostlivosti zabezpečujú poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami prijímateľov sociálnej služby a vykonávajú práce pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických, spoločenských a pracovných návykov prijímateľov sociálnej služby v trojsmennej prevádzke. Sestry v zariadení sociálnych služieb poskytujú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť prijímateľom v spolupráci s príslušnými ošetrujúcimi lekármi a zdravotníckymi zariadeniami. Vykonávajú prácu v trojsmennej prevádzke. Zdravotnú starostlivosť klientom poskytuje praktický lekár pre dospelých.

DSCN65392

V rámci dispenzárnej starostlivosti CSS spolupracuje s:

 • neurológom,
 • psychiatrom,
 • ortopédom,
 • stomatológom,
 • oftalmológom,
 • dermatológom.

Ďalšia odborná starostlivosť je využívaná podľa potreby a to:

 • chirurgická,
 • gynekologická,
 • otorinolaryngologická,
 • nefrologická,
 • kardiologická,
 • diabetologická,
 • urologická.

Cieľom opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti je:

poskytovať pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zaznamenávať výkony ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu, udržiavať sebestačnosť prijímateľov sociálnej služby, vykonávať preventívne opatrenia na zamedzenie komplikácií z imobility – polohovanie, vyšetrovať a sledovať vitálne funkcie (TT,TK,P) priamo a prostredníctvom pozorovacích a meracích techník (stav vedomia, dýchania a činnosti srdca), sledovať somatický i psychický stav prijímateľov sociálnej služby, vykonávať zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, podporovať zachovávanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby alebo jej obnovenie, aktívne a efektívne komunikovať s prijímateľom sociálnej služby, realizovať individuálny prístup pri adaptačnom procese prijímateľov sociálnej služby v CSS, zabezpečovať všestrannú starostlivosť o individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby v súlade s najnovšími zásadami a odbornými poznatkami starostlivosti o prijímateľov, viesť prijímateľov sociálnej služby k osvojovaniu sebaobslužných návykov a k udržiavaniu osobnej hygieny, uplatňovať individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby, spolupracovať so sociálnymi pracovníkmi, ergoterapeutmi uplatňovať získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov. spolupracovať s rodinnými príslušníkmi prijímateľa sociálnej služby.