Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o.

IMG_1871Milí priatelia,

dovoľte mi privítať Vás na stránke Centra sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku, n. o.

Obec Spišský Štvrtok sa nachádza na križovatke ciest smerom na Poprad, Levoču, Spišskú Novú Ves a Hrabušice.

CSS Spišský Štvrtok, n. o. poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne – zameranú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Zariadenie sa delí na:

  • zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 prijímateľov,
  • špecializované zariadenie na schizofréniu a schizoafektívne poruchy – 30 prijímateľov
  • špecializované zariadenie na demenciu a organický psychosyndróm – 30 prijímateľov.

Čiže, spolu celé zariadenie poskytuje kapacitne svoje služby 100 prijímateľov.

Zariadenie je koedukované, svoje služby poskytujeme tak mužom, ako i ženám. V CSS Spišský Štvrtok, n. o. pracuje 66 zamestnancov, z toho priamo s klientmi 37 zamestnancov na úseku sociálnej práce a opatrovateľstva, z toho 2 ergoterapeuti a 3 sociálni pracovníci.  Všetci zamestnanci pracujúci priamo s klientmi spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Organizačne sa zariadenie člení na úsek administratívy, sociálnej práce a opatrovateľstva, úsek vnútornej prevádzky a úsek stravovania.

V priamej činnosti s klientmi CSS Spišský Štvrtok, n. o. kladie dôraz na ergoterapiu, ako textilná výroba, drevárska výroba, aranžovanie, práca v skleníku, pestovanie kvetín, pomocná živočíšna výroba.

S klientmi, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí sa  v CSS Spišský Štvrtok, n. o. prevažne zameriavame na udržiavanie hygienických a stravovacích návykov, sebaobslužných činností, jemnej motoriky a pod.

Zariadenie vzniklo 27. mája 1950 na základe dohody medzi Slovenským náboženským fondom v Bratislave a Krajským národným výborom v Košiciach o využití budovy. Priestory vznikli  po násilne vysťahovaných  minoritov a zhabaní ich majetku  v apríli 1950. Po roku 1989 bol celý areál a hlavná budova v reštitúcii vrátená pôvodnému majiteľovi – Kláštoru  minoritov v Spišskom Štvrtku. Hlavnú budovu dal  postaviť František Csáky  v roku 1668 a dal ju do trvalého užívania minoritom. Je vedená v Ústrednom zozname pamiatok Slovenska. Zo severného rohu prízemia je podzemnou chodbou spojená so spodnou časťou Zápoľského kaplnky, ktorá je považovaná za najkrajšiu gotickú stavbu Slovenska.

Spolu s kolektívom mojich spolupracovníkov Vám ponúkam naše služby v krásnom prostredí pod Tatrami.

Ing. Vladimír Gburík, PhD.

riaditeľ CSS Spišský Štvrtok, n. o.