Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí

Centrum sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku utvára podmienky na úschovu cenných vecí a prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek, osobných účtov a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do CSS alebo počas poskytovania sociálnej služby v CSS, na základe zmluvy o úschove. CSS v Spišskom Štvrtku vedie evidenciu uzatvorených zmlúv o úschove. Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme CSS do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu občana (opatrovníka).

Bez žiadosti zákonného zástupcu (opatrovníka) a bez uzavretia zmluvy o úschove, CSS v Spišskom Štvrtku prevezme cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty týchto cenných vecí. CSS bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu občana (opatrovníka).

Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. Centrum sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy a raz za štvrťrok vykoná inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.

Osobné vybavenie

Osobné vybavenie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú svoj dostatočný príjem – dôchodok, zabezpečuje CSS v Spišskom Štvrtku z príjmu prijímateľa sociálnej služby, podľa potreby a na žiadosť prijímateľa. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zakúpiť si osobné vybavenie aj sami, podľa vlastného výberu. Veci, ktoré si prijímateľ prinesie do zariadenia, veci zakúpené z úspor alebo dôchodku, sú majetkom prijímateľa a sú evidované na jeho karte.Na karte sa evidujú veci, ktorých hodnota je minimálne 5 €.

V prípade, že sa v CSS skončí poskytovanie starostlivosti prijímateľovi sociálnej služby, osobné vybavenie, ktoré je majetkom prijímateľa, odovzdá sa prijímateľovi prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi) oproti podpisu. O odovzdaní a prevzatí osobného vybavenia sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíšu zodpovední zamestnanci CSS a prijímateľ sociálnej služby, prípadne jeho zákonný zástupca (opatrovník).