Prijatie do CSS

Podmienky prijatia

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnej služby do CSS, je upravené zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Ak má fyzická osoba (občan) záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je nutné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Konanie o odkázanosti sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti opatrovníka, osoby zverenej mu  na základe rozhodnutia súdu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v špecializovanom zariadení CSS podáva fyzická osoba vyššiemu územnému celku – ÚPSK v Prešove, odboru sociálnemu, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov v CSS podáva fyzická osoba obecnému resp. mestskému úradu príslušnému miestu trvalého bydliska žiadateľa o sociálnu službu.  Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné vyzdvihnúť si na odbore sociálnom vyššieho územného celku,  na webovej stránke www.vucpo.sk alebo na stránke CSS Spišský Štvrtok v časti tlačiva.

Do Centra sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku sa prijímajú fyzické osoby po dosiahnutí plnoletosti  na základe písomnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je možné vyzdvihnúť si priamo u sociálneho pracovníka CSS,  na stránke vyššieho územného celku www.vucpo.sk alebo na  stránke CSS Spišský Štvrtok v časti tlačiva.

CSS písomne oznámi občanovi, prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi), deň nástupu do zariadenia, najmenej týždeň vopred a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách. Občan môže podať žiadosť o poskytovanie sociálnej služby sociálnemu pracovníkovi CSS osobne, alebo ju môže zaslať poštou.

Súčasťou podkladov na uzatvorenie zmluvy je aj potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok, doklady o majetkových pomeroch, občiansky preukaz, preukaz poistenca, zdravotná dokumentácia a preukaz ZŤP, v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony aj rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení za opatrovníka. Fyzická osoba (občan) a CSS uzatvoria zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. V uvedenej zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie podmienky.