Duchovná činnosť

Obrázok23

V Centre sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku sa rešpektuje právo na slobodu vierovyznania. V obci sa nachádza  rímskokatolícky kostol  Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb v kostole,  pre imobilných klientov, príp.pre chorých klientov slúži kaplnka priamo v zariadení, prepojená reproduktormi s kostolom. Na žiadosť rodičov, prípadne opatrovníkov a na základe priania prijímateľov, majú možnosť pristúpiť prijímatelia sociálnej služby k sviatosti krstu , k prvému svätému prijímaniu či iným sviatostiam. V prípade záujmu a priania je možnosť zabezpečiť duchovné vyžitie aj v inom vierovyznaní.

Pravidelne každoročne CSS Spišský Štvrtok organizuje púť telesne postihnutých na Mariánskej hore v Levoči za účasti iných zariadení z celého Slovenska. Taktiež organizujeme rôzne výlety a zájazdy na pútnické miesta Slovenska či v zahraničí(Poľsko).

Obrázok24V prípade úmrtia prijímateľa, ak nemôžu pohreb zabezpečiť príbuzní, zabezpečuje pohreb CSS v spolupráci s obcou a duchovnými  podľa vierovyznania prijímateľa, alebo priania príbuzných. Prijímatelia sú pochovávaní zväčša na obecnom cintoríne. V čase veľkonočných a vianočných sviatkov sa prijímatelia zúčastňujú slávnostných liturgií. Veľkonočné jedlá si nosia svätiť sami, prípadne so službukonajúcim personálom.