Poplatky za služby

 

C E N N Í K

za poskytované sociálne služby v Centre sociálnych služieb
v zmysle zákona NR SR č. 485/2013 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov

 

Nezisková organizácia – Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., poskytuje všeobecne prospešné služby v:

 1. ZARIADENÍ PRE SENIOROV
 2. ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ I. – SCHIZOFRÉNIA A SCHIZOAFEKTÍVNE PORUCHY
 3. ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ II. – DEMENCIE A ORGANICKÝ PSYCHOSYNDRÓM

 

PRVÁ ČASŤ

ČLÁNOK 1

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

 1. Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške:

a) sociálne poradenstvo 0 €
b) sociálna rehabilitácia 0 €
c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti  na sociálnu     službu nasledovne:

 

Stupeň odkázanosti IV. – V. VI.
Denne 2,23 € 2,43 €
30 dní 66,90 € 72,90 €
31 dní 69,13 € 75,33 €

 

ČLÁNOK 2

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti

 

Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

2.1 Ubytovanie

 1. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
 2. Výška úhrady za ubytovanie v zariadení sociálnych služieb na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za používanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti ktorú občan užíva.
 3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,15 €.
 4. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy miestnosti sa podelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

2.2 Stravovanie

 1. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.
 2. Stravovanie je zabezpečované prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb.
 3. Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.
  Racionálna strava Diabetická,

bielkovinová strava

výživná alebo špeciálna diéta

Raňajky 0,40 € 0,45 €
Desiata 0,30 € 0,33 €
Obed 1,30 € 1,64 €
Olovrant 0,30 € 0,33 €
Večera 1,00 € 1,10 €
II. večera 0,25 €
Režijné náklady 20 % stravnej jednotky 0,66

0,82 €
Stravná jednotka 3,30 € 4,10 €
Úhrada za stravovanie

denne

3,96 € 4,92 €
30 dní 118,80 € 147,60 €
31 dní 122,76 € 152,52 €

 

2.3 Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

 1. Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke a spoločných priestorov.
 2. Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,75 €.
 3. Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,75 €.
Denne spolu 1,50 €
30 dní 45,00 €
31 dní 46,50 €

 

ČLÁNOK 3

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

 1. Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti:

a) pri utváraní podmienok

– úschova cenných vecí                                          0 €
– záujmová činnosť                                                 0 €

b) pri poskytovaní

– prepravy

– zabezpečovaní záujmovej činnosti                      0 €

3.1 Úschova cenných vecí

Prijímateľ môže požiadať poskytovateľa o úschovu cenných vecí. Táto služba nie je spoplatnená.

3.2 Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie v zmysle § 42 ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

 1. Úhrada za prepravu sa určí prijímateľovi sociálnej služby v zmysle internej smernice Centra sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., spracovanej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorej je cenník, spôsob určenia úhrady za prepravu a platenia.
 2. Pri výpočte platby sa zohľadňuje počet osôb prepravovaných súčasne podľa druhu motorového vozidla použitého na prepravu.

 

 

ČLÁNOK 4

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti

 

 1. Úhrada za jednotlivé iné činnosti:

a) používanie vlastných elektrospotrebičov prijímateľa sociálnej služby

 

  TV prijímač Rádio Holiaci strojček DVD
Denne 0,03 € 0,03 € 0,02 € 0,03 €
30 dní 0,90 € 0,90 € 0,60 € 0,90 €
31 dní 0,93 € 0,93 € 0,62 € 0,93 €

 

ČLÁNOK 5

Ekonomicky oprávnené náklady

 1. Pre prijímateľa sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby môže byť výška úhrady za poskytované sociálne služby až do výšky ekonomicky oprávnených nákladov, čo predstavuje sumu 854,70 € na mesiac.
 2. Nezazmluvnený prijímateľ sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., platí  k celkovej sume za poskytnutú sociálnu službu príplatok 15 % z ekonomicky oprávnených nákladov (EON).
Ekonomicky oprávnené náklady  

100 % EON

 

15 % EON

Denne 28,49 € 4,27 €
30 dní 854,70 € 128,20 €
31 dní 883,19 € 132,47 €

 

ČLÁNOK 6

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

 1. Celková úhrada za služby poskytované v Centre sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o. v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné, ďalšie, iné činnosti a ekonomicky oprávnených nákladov.
 2. Prijímateľa sociálnej služby, ktorému príslušný samosprávny kraj vyhovel žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neplatí úhradu za ekonomické oprávnené náklady.
 3. Pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému príslušný samosprávny kraj nevyhovel žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby platí úhradu za ekonomické oprávnené náklady.
 4. Celková úhrada za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.
 5. Úhradu za službu v zariadení platí prijímateľ sociálnej služby v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa prijímateľovi služba poskytuje.
 6. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie a iné činnosti v čase jeho neprítomnosti v Centre sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., okrem úhrady za ubytovanie.

DRUHÁ ČASŤ

ČLÁNOK 7

Spoločné ustanovenia pre určenie úhrady

 Prijímateľ sociálnej služby v Centre sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., platí úhradu za odborné, obslužné, ďalšie, iné činnosti a ekonomicky oprávnené náklady rovnako v týchto organizačných jednotkách:

 1. ZARIADENIE PRE SENIOROV
 2. ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE I. – SCHIZOFRÉNIA A SCHIZOAFEKTÍVNE PORUCHY
 3. ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE II. – DEMENCIE A ORGANICKÝ PSYCHOSYNDRÓM

 

 1. Prijímateľ sociálnej služby uhrádza zmluvne dohodnutú úhradu za sociálnu službu mesačne vopred, najneskôr 15 dňa mesiaca, v ktorom sa budú sociálne služby poskytovať v hotovosti, poštovou poukážkou alebo na účet poskytovateľa.
 2. Pri nástupe do zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia počas kalendárneho mesiaca, platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia pomernú časť úhrady za sociálnu službu, počas ktorých sa prijímateľovi sociálna služba poskytovala.
 3. Poskytovateľ má právo upravovať výšku úhrady, ak sa zmenia skutočnosti ovplyvňujúce výšku úhrady za sociálnu službu, uzatvorením dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Nepodpísanie dodatku zo strany prijímateľa je dôvodom na ukončenie poskytovania sociálnej služby.

 

ČLÁNOK 8

Záverečné ustanovenia

 1. Tento cenník v súlade so Štatútom Centra sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., bol schválený Správnou radou na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.12.2019.
 2. Nadobudnutím účinnosti tohto cenníka za poskytované sociálne služby v Centre sociálnych služieb sa ruší cenník za poskytované sociálne služby v Centre sociálnych služieb schválený dňa 31. 12. 2018
 3. Tento cenník za poskytované sociálne služby v Centre sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o. nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020

 

V Spišskom Štvrtku, 31. decembra 2019

Ing. Gburík Vladimír, PhD.

riaditeľ CSS